Around Annapurna 1ポカラ〜チャムジェ( from Pokhara to Chamje)
0549_01 0549_02 0549_03 0549_04 0549_05
Begnas Tal Begnas Tal Sundari danda Karputar Karputar
0549_06 0549_07 0549_08 0549_10 0549_11
Midim Khola Nalma Nalma Nalma Nalma
0549_12 0549_13 0549_14 0549_16 0549_17
Nalma Baglunpani Baglunpani Baglunpani Baglunpani
0549_20 0549_22 0549_23 0549_24 0549_25
Baglunpani Baglunpani Baglunpani Ngatti Thula Byasi
0549_26 0549_27 0549_29 0549_30 0549_31
Bahundanda Bahundanda Kanigaon Kanigaon near Chamje
Nepal trekking Gallery Annapurna 2
copyright2002